Etikk og retningslinjer

Sponsorsamarbeid og bibliotekenes uavhengighet

https://www.flickr.com/photos/54027476@N07/

En av problemstillingene vi jobber med i prosjektet er: bibliotekets uavhengighet må beholdes samtidig som en sponsor vil kreve gjenytelse i en eller annen form. Hvordan skal vi forholde oss til denne?

Prosjektgruppa har utarbeidet en oversikt over det vi opplever som de viktigste problemstillingene knyttet til sponsorsamarbeid og bibliotek. Denne oversikten er nå behandlet av prosjektets styringsgruppe. Et av punktene her er problemstillingen sponsorsamarbeid og bibliotekenes uavhengighet.

Sannsynligvis vil nettopp denne problematikken dukke opp tidlig for bibliotek som skal begynne å se på muligheter for samarbeid med privat næringsliv. I alle fall kom den tidlig på bordet i vår gruppe. Problemstillingen er presentert på denne måten i vårt dokument: «bibliotekets uavhengighet må beholdes samtidig som en sponsor vil kreve gjenytelse i en eller annen form».

Til en viss grad kan uavhengighet være et tolkningsspørsmål. Slik vi oppfatter det, vil bibliotekets uavhengighet allikevel uansett måtte sikres innenfor rammer vi har satt opp i vårt forsalg til retningslinjer som nå er behandlet og vedtatt av styringsgruppa:

1. Samarbeidet/støtten skal være med å styrke folkebibliotekets formål og virksomhet
2. Kommunen er seg bevisst at kontrakter som inngås forholder seg til gjeldene regelverk

Prosjektgruppa har presentert noen spørsmål som vi mener det kan være lurt å se nærmere på, før man starter en eventuell prosess med sponsorsamarbeid. Spørsmålene presenteres her, svarene må hvert enkelt bibliotek selv tenke gjennom.

  1. Hva er sammenhengen mellom bibliotekenes uavhengighet og sponsornivå? Sponsornivå er her grovt skissert som sponsing av institusjon, prosjekt, eller spesifisert tjeneste.
  2. Sammenheng med integreringsgrad og gjenytelse
  3. Sponsing av en lovpålagt offentlig tjeneste
  4. Sponsing og bibliotekets rolle som et ikke-kommersielt frirom

Spørsmålene rundt bibliotekets uavhengighet henger også sammen med en annen problemstilling fra oversikten som prosjektgruppa har utarbeidet; sammenhengen mellom sponsorsamarbeid og bibliotekets troverdighet i befolkningen.

 

BIBSAM