Verktøykasse: Hvem passer oss

Interessant undersøkelse om sponsorsamarbeid i Århus

https://www.flickr.com/photos/marcus_hansson/

Den viktigste faktoren for å skape et godt sponsorsamarbeid er at kulturinstitusjonen er seg sin egen profil bevisst. Dette gjør det enklere å vite hvilke bedrifter som kan være potensielle samarbeidsparter.

Århus kommune publiserte i 2006 rapporten «Sponsorater i det århusianske kulturliv» der de undersøkte sponsorsamarbeidet mellom private virksomheter og ti kulturinstitusjoner i kommunen. 

Kulturinstitusjonene som deltok i undersøkelsen jobbet innen fagfeltene musikk, teater & dans, museer og musikkfestivaler. Målet med undersøkelsen var å få dannet seg et bilde av hvordan disse samarbeidet med det private næringsliv. Det viste seg at det var store variasjoner mellom institusjonene.

Tre av institusjonene jobbet svært systematisk med å etablere samarbeid med næringslivet, og sponsorstøtten utgjorde mellom 5 og 25 prosent av deres totale budsjett:

"I disse institusjoner betragtes det at tiltrække og fastholde sponsorer som en arbeidsoppgave på linje med institutionens øvrige opgaver: Der er sat arbejdstid af til at udføre opgaverne, ansvaret er placeret hos bestemte medarbejdere i organisationen, og arbejdet er systematiseret og organsiseret eksempelvis via en egentlig sponsorstrategi, fastlagte arbejdsformer mv." (s. 14)

Alle disse tre inngår skriftlige samarbeidsavtaler om bl.a. sponsoratets størrelse og motytelser. De har også jevnlig kontakt med sine samarbeidsparter i hele avtaleperioden.


BIBSAM